Zhou, Tong, Beijing Institute of Technology, Beijing, China