Goswami, Tarun, Gas Turbine Research Establishment, Bangalore, India