Shidong, Su, Yuncheng University, Yuncheng, Shanxi- 044 000, China