Thomas, Sojan, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvanathapuram, India