Iyer, S. Sankara, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India