Muthiah, Rm., Vikram Sarabhai Space Centre, Trivandrum, India