Muthukuma, R., Vikram Sarabhai Space Centre, India