Li, Qiu Sheng, Shenzhen University, Shenzhen, China