Fan, Qing-chun, Beijing Aerospace Automatic Control Institute, Beijing, China