Li, Qi, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China