N., Pradeep, Vikram Sarabhai Space Centre, Trivandrum, India