Bhaskar, P, Gulbarga University PG Centre, Raichur, India