Madhavan, N.S., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India