Bishnoi, N.B., J.N.V: University, Jodhpur ., India