Majeed, M.R.A., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram., India