Wang, Lixia, School of Electromechanical Engineering, Xidian University, Xi’an-710 071, China