Wang, Liduan, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China