Liang-Qun, Li, Shenzhen University, Guangdong, China