Xiangyin, Lü, Hefei Electronic Engineering Institute, Hefei, China