Xu, Junkui, Zhengzhou Information Science and Technology Institute, Zhengzhou-450 002,China, China