Chen, Jianfeng, Jiangsu University, Jiangsu, China