Shi, Jiaming, Hefei Institute of Electronic Engineering, Hefei, China