Guastavino, F., Northwestern University, Evanston, IL 60 208, China