Yongxiang, Dong, Beijing Institute of Technology, Beijing China-100 081, China