Zhai, Chuanrun, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China