Ashok, V., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India