Varghese, T. L., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India