Punnekkat, Sasikumar, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India