Sridharan, P., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India