Wang, Jiayin, Hefei Institute of Electronic Engineering, Hefei, China