Chen, Jianfeng, Automotive Engineering Research Institute, Jiangsu University, Zhenjiang, China