Chen, Jian, China Shipbuilding Information Center, Beijing, China