Wang, Fang, Beijing Institute of Technology, Beijing, China