Wang, Dong, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China