Deepak, Desh, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India