Yong, Deng, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China