Kumar, D. Mohan, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India