Devi, B. Sasikala, Sri Krishnadevaraya University, Anantapur, India