Hai-bo, Liu, Jian-kun Yang, Ji-chun Tan, De-zhi Su, Wen-liang Wang, Xiu-jian Li, and Hui Jia. “Focal Adjustment for Star Tracker”. Defence Science Journal 60, no. 6 (October 25, 2010): 678-682. Accessed July 16, 2020. https://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/dsj/article/view/36.