Bo, Xu, Shi Jiaming, Wang Jiachun, Yuan Zhongcai, Wang Jiayin, and Xu Jiwei. “Measurement of Infrared Transmissivity of Smoke Using a Thermal Imager”. Defence Science Journal 56, no. 5 (November 1, 2006): 785-790. Accessed October 16, 2021. https://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/dsj/article/view/1946.