Bo, X., S. Jiaming, W. Jiachun, Y. Zhongcai, W. Jiayin, and X. Jiwei. “Measurement of Infrared Transmissivity of Smoke Using a Thermal Imager”. Defence Science Journal, Vol. 56, no. 5, Nov. 2006, pp. 785-90, doi:10.14429/dsj.56.1946.