[1]
X. Bo, S. Jiaming, W. Jiachun, Y. Zhongcai, W. Jiayin, and X. Jiwei, “Measurement of Infrared Transmissivity of Smoke Using a Thermal Imager”, DSJ, vol. 56, no. 5, pp. 785-790, Nov. 2006.