[1]
K. Bahuguna, P. Sharma, N. Vasan, and S. Gaba, “Laser Range Sensors”, DSJ, vol. 57, no. 6, pp. 881-890, Nov. 2007.