[1]
N. Prabhakar, B. Lahiri, and C. Sangeetha, “Damage Assessment Software Program”, DSJ, vol. 58, no. 6, pp. 745-751, Nov. 2008.