Bo, X., Jiaming, S., Jiachun, W., Zhongcai, Y., Jiayin, W. and Jiwei, X. (2006) “Measurement of Infrared Transmissivity of Smoke Using a Thermal Imager”, Defence Science Journal, 56(5), pp. 785-790. doi: 10.14429/dsj.56.1946.