Yan, Liu, Duan Zhuoping, Huang Fenglei, and Wang Xinsheng. 2010. “Damage Effects of Shelled Explosive Explosion in Concrete”. Defence Science Journal 60 (6), 672-77. https://doi.org/10.14429/dsj.60.434.