Hai-bo, Liu, Jian-kun Yang, Ji-chun Tan, De-zhi Su, Wen-liang Wang, Xiu-jian Li, and Hui Jia. 2010. “Focal Adjustment for Star Tracker”. Defence Science Journal 60 (6), 678-82. https://doi.org/10.14429/dsj.60.36.