Wang, Jiayin, Jiaming Shi, Bo Xu, Jiachun Wang, and Zhongcai Yuan. 2004. “Calculation of Overall Effective Extinction Cross Section of Several Cold Smoke Infrared Ammunitions”. Defence Science Journal 54 (3), 329-34. https://doi.org/10.14429/dsj.54.2046.