Bo, Xu, Shi Jiaming, Wang Jiachun, Yuan Zhongcai, Wang Jiayin, and Xu Jiwei. 2006. “Measurement of Infrared Transmissivity of Smoke Using a Thermal Imager”. Defence Science Journal 56 (5), 785-90. https://doi.org/10.14429/dsj.56.1946.