Zhu, Shiquan, Zongyao Hu, Chuanxiao Cheng, Tingxiang Jin, Peiyuan Xu, Ruohan Lv, Shuang Cao, and Zhihua Chen. 2021. “Effect of a Jet Control Device on the Process of Missile and Internal Weapons Bay Separation”. Defence Science Journal 71 (5), 691-98. https://doi.org/10.14429/dsj.71.16819.